Посета на Центарот за социјална работа во Тетово, март 2017

Адаптација и модернизација на постоечката инфраструктура на одбрани Центри за социјална работа...

Проекти за отпадни урбани води во oпштина Струмица

Главни партнери на ЕУ проектите се Министерството за животна средина и просторно планирање, општина Струмица заедно...

Наслов на проектот: „Рехабилитација и проширување на канализационата мрежа во општина Берово“

Главни партнери на проектите финансирани од страна на ЕУ се...

Рехабилитација и проширување на канализационата мрежа-Прилеп (фаза 2)

Како резултат на изготвениот приоритетен план во рамки на студијата за Прилеп, финансирана од страна на ЕУ, целосната...

Проект Боговиње

Главната цел на проектот е да се овозможи побрз и побезбеден сообраќај, како и ...

Проект за пречистување на урбани отпадни води во општина Кичево

Главните проектни партнери на ЕУ се Министерството за заштита на животна средина и физичко планирање, општина Кичево и ...

Проекти за урбани отпадни води во општина Радовиш

Главни партнери на проектите финансирани од страна на ЕУ се Министерството за животна средина и просторно планирање, општина Радовиш...

Главен проект: Подобрувања во начинот на собирање и третирање на отпадните води во Прилеп

Главни партнери на проектите финансирани од страна на ЕУ се...


/></a></html>