За лесно разбирање – земи публикација

ЕУ Инфо центарот на посетителите им нуди разни публикации. На полиците има повеќе од 200 наслови книги, 70 наслови брошури, како и карти, летоци, водичи, печатени статистички податоци итн.

Публикации објавени на македонски и албански јазик

Листа на достапни брошури во ЕУ Инфо центарот

Листа на книги и публикации во библиотеката


/></a></html>